ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์น้ำ โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิตที่พบบ่อยในสัตว์น้ำ วิธีการเก็บตัวอย่างและการส่งตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค วิธีตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา ยาปฏิชีวนะและการใช้ยาในสัตว์น้ำ ระบบภูมิคุ้มกันของปลาและการพัฒนาวัคซีน วิธีการศึกษาทดลองทางด้านโรคสัตว์น้ำ 

ปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่สำคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วัฏจักรของธาตุอาหาร การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

Physical, chemical and biological water quality parameters important to aquaculture. Nutrient cycles. Pond water quality dynamics and related factors. Water quality analyses and management in aquaculture production systems.

ผลผลิตและสถิติประชากรสัตว์น้ำ สัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางน้ำและสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการจัดการแหล่งน้ำจืดและทรัพยากรชายฝั่ง องค์กรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Seminar on topics of current interest in aquaculture technology.

ศึกษาชีววิทยาของกุ้งชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพันธุ์และการอนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อน ระบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์ม การเตรียมอาหารมีชีวิต โรคกุ้งที่สำคัญและแนวทางการป้องกันและรักษาโรค มาตรฐานต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้งและการส่งออก 

การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การควบคุมการสืบพันธุ์ โปรไบโอติกส์การพัฒนาวัคซีน การถ่ายฝากยีนและการปรับปรุงพันธุ์

Biotechnology application in research and development for aquaculture production such as reproduction control, probiotics,vaccine development, gene transfer and genetic improvement.