ความเป็นมาและบทบาทของวิทยุกระจายเสียง ประเภทของรายการวิทยุ การเขียนบท การวิเคราะห์และสร้างสรรค์รายการวิทยุ การใช้สตูดิโอบันทึกเสียง การผลิตรายการวิทยุดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์และการประเมินรายการวิทยุ

History and role of radio programs. Types of radio programs. Writing a radio script, analysis and creative radio program. Using sound studio and production of creative digital radio and evaluation of radioprogram.