ความเป็นมาและพัฒนาการของระบบโทรทัศน์ บทบาทและความสำคัญของสื่อวีดิทัศน์ ความรู้พื้นฐานและแนวคิดในการผลิตรายการอุปรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ ขนาดภาพ และมุมกล้อง การเขียนบท การถ่ายทำ การตัดต่อ การประเมินสื่อวีดิทัศน์และมีการศึกษานอกสถานที่ มีการศึกษานอกสถานที่

History and development of television system; role and importance of video media; basic principles of televisionprogram production,video production equipment, shot size and camera angle, writing a television script, production, video editingandevaluationof videomedia. Field trips required.