ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ชนิดของสารอาหารและคุณค่าโภชนาการโภชนาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย โภชนาการเพื่อเตรียมพร้อมและทดแทนพลังงานสำหรับการออกกำลังกายและกีฬา ความต้องการโภชนาการในภาวะกีฬาที่แตกต่างกัน การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬา

Importance of nutrition for health, kinds of nutrients, and nutrition values; nutrition for enhancing body strength, nutrition for readiness and replacement of energy from exercise and playing sports; nutritional needs for in different sports; application of knowledge in nutrition for exercise and sports.