สภาวะความแตกต่างทางด้านร่างกายและจิตใจ ความแตกต่างเรื่องเพศและวัยของ ผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ การวิเคราะห์และเลือกรูปแบบการทดสอบการออกกำลังกาย เพื่อทราบถึงสภาวะความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนการออกกำลังกายของแต่ละบุคคล เพื่อแนะนำการออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุดของผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์


Differences of physical and mental conditions, differences between genders and ages focusing on the elderly, and pregnant women; analysis and selection of exercise models testing to learn about individual physical readiness before exercising, in order to recommend the most beneficial exercise for elderly and pregnant women.