ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสถิติพื้นฐาน การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบความสหสัมพันธ์ การทดสอบความถดถอย และการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ


Scope and benefits of statistics in sports science, principle of statistics, measures of central tendency, measures of distribution, probability; population and sample, and sample random sampling. Statistical hypothesis test, comparison, analysis of variance, correlation analysis, regression analysis, and use of micro-computers to statistically analyze data statistically.