ปรัชญา หลักการและวิธีการฝึก การใช้หลักการทางสรีรวิทยา การเคลื่อนไหว จิตวิทยาการกีฬา เพื่อใช้ในการฝึกเทคนิค และกลวิธีในการฝึก จรรยาบรรณของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การออกแบบและการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึก

Philosophy, principles, and training methods of sports coaching; implication of physiology, motion, and sports psychology in technical and strategic training; ethics of being a sports trainer; design and analysis of a training program.