ความหมาย ความสำคัญ กลวิธีในการดำเนินงานของประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างประชามติระหว่างชุมชนและสถาบันที่เกี่ยวข้อง สื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างงานประชาสัมพันธ์และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ดี จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ มีการศึกษานอกสถานที่