ความหมาย พัฒนาการ บทบาท และคุณค่าของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หลักการเบื้องต้นในการเลือก การผลิต การใช้ และการบำรุงรักษาสื่อการศึกษา ทฤษฎี หลักการ และการออกแบบแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้กับการเรียนการสอน การออกแบบระบบสื่อการสอน ตลอดจนใช้แหล่งเรียนรู้และบริการเสริมการสอน และการประเมินผลสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา