พื้นฐานความรู้ด้านเภสัชเคมี ครอบคลุมถึงการคำนวณทางเภสัชเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีเบื้องต้นที่สัมพันธ์กับหมู่ฟังก์ชันทางเคมี ความรู้เกี่ยวกับอนินทรีย์เภสัชภัณฑ์ การพิสูจน์เอกลักษณ์วัตถุดิบทางยา

Fundamentals of pharmaceutical chemistry including calculations in pharmaceutical chemistry, basic chemical and physical properties relevant to chemical functional groups, inorganic pharmaceutical products and identification of raw materials.