ศึกษาพัฒนาการและบทบาทของโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของประเทศต่าง ๆและของประเทศไทยบทบาทและหน้าที่ของครูในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อให้การใช้โทรทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โทรทัศน์กับการศึกษา บุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ ฝึกเขียนบท
โทรทัศน์และทดลองผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่