การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน