การออกแบบและการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอสารสนเทศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  โดยการเน้นทฤษฎีการเรียนรู้ และกระบวนการสื่อสาร