ทฤษฎี หลักการเรียนรู้และกระบวนการสื่อความหมายของมนุษย์ เน้นเทคนิคการถ่ายทอด ความรู้ โดยอาศัยสื่อเป็นบูรณาการ เพื่อสร้างมโนทัศน์ เกณฑ์การพิจารณาเลือกสื่อและประเมินประสิทธิภาพของสื่อที่เป็นรูปธรรม