ความหมาย ความสำคัญ ประเภท รูปแบบของศูนย์สื่อการศึกษา บทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการศึกษาต่องานของศูนย์ คุณสมบัติ และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ การจัดระบบงานบริการและขั้นตอนในการดำเนินงาน อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้งานบริการมีประสิทธิภาพ มีการศึกษานอกสถานที่