วิธีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยอิงกระบวนการและแนวปฏิบัติทางศาสนาและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดความสำเร็จในวิชาชีพของนักเทคโนโลยีการศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่