ศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนในขอบข่ายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นำเสนอในลักษณะโครงงานหรืองานวิจัย โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็น ผู้ควบคุมและประเมินผล