บูรณาการของการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมและการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ตามข้อกำหนดในตำรายาครอบคลุมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

Integration of classical and instrumental methods for pharmaceuticals analysis according to specification in pharmacopoeias from both qualitative and quantitative perspectives.