การวิเคราะห์โครงสร๎างวัสดุในเหล็กกล๎าคาร์บอน เหล็กหลํอ ทองแดง ทองแดงผสม อลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม การทดสอบสมบัติทางกลของการดึง การดัด การบิด การรับแรง กระแทก และแรงอัด

Analysis of materials structures in carbon steel, cast Iron, copper, copper alloy, aluminium, and aluminium alloy. Testing mechanical properties of tensile, bending, impact, and compression.