หลักการสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด๎านต๎นทุน การ ออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบเพื่อการประกอบ การออกแบบเพื่อการขึ้นรูปด๎วยเครื่องจักร การออกแบบเพื่อการหลํอ การคัดเลือกกระบวนการ การวางแผนการตรวจสอบ การวิเคราะห์ ทางเลือกวิธีการผลิต การพิจารณาความเสี่ยงในการจัดการการออกแบบ

Principles for designing a quality and cost-efficient product. Design for manufacturing. Design for assembly. Design for machining. Design for casting. Process selection. Planning inspections. Analysis of alternative manufacturing methods. Risk consideration for design management.