ปฏิบัติการสำหรับการประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีทและซอฟแวร์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข๎องใน ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม

Laboratory on application of spreadsheet program and other related software in basic engineering problems.