หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การวัดและการวิเคราะห์วิธีการทำงาน การประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การใช๎แผนภูมิและแผนภาพกระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิการดำเนินงาน การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรคำนวณทาง เวลา การสุํมตัวอยำงการทำงาน การหาเวลามาตรฐาน การวัดประสิทธิภาพ เทคนิคการกำหนดเวลา เผื่อ การวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให๎มีประสิทธิภาพ ระบบข๎อมูลมาตรฐาน การใช๎ อุปกรณ์ให๎สัมพันธ์กับการศึกษาการทำงาน การประยุกต์ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ กรณีศึกษา

Principles of motion and time study. Work measurement and work analysis methods. Application of principles of motion economy. Use of process charts and diagrams. Man-Machine charts. Simultaneous motion charts. Micro motion study. Time formulas. Work sampling. Standardization of time. Performance rating. Allowance time determination techniques. Job analysis for work method efficiency improvement. Standard data systems. Uses of equipment related to work. Applications of computer programs for analysis. Case studies.