การพยากรณ์ความต้องการ ตัวแบบสินค้าคงคลังเชิงกำหนด รูปแบบสินค้าคงคลังเชิงสุ่ม รูปแบบสินค้าคงคลังหลายระดับ ผลกระทบแส้ม้าในการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย ตัวแบบบูรณาการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า กรณีศึกษา