หลักการและเทคนิคของวิธีขั้นสูงในการแยกและวิเคราะห์สารเพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการผลิต โดยเน้นการใช้เครื่องมือขั้นสูงที่มีความซับซ้อน