แนวคิด หลักการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินชุดการเรียนการสอนออนไลน์