หลักจิตวิทยาการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ การเตรียมตัว เตรียมเนื้อหา เทคนิคการใช้สื่อและอุปกรณ์เพื่อการนำเสนอชนิดต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาหลักการ องค์ประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการ วิธีจัด และการประเมินผล ฝึกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการ มีการศึกษานอกสถานที่