ทฤษฎี หลักการเรียนรู้และกระบวนการสื่อความหมายของมนุษย์ เน้นเทคนิคการ ถ่ายทอดความรู้ โดยอาศัยสื่อเป็นบูรณาการ เพื่อสร้างมโนทัศน์ เกณฑ์การพิจารณาเลือกสื่อและประเมินประสิทธิภาพของสื่อที่เป็นรูปธรรม