ความหมาย ความสำคัญ ประเภท รูปแบบของศูนย์สื่อการศึกษา บทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการศึกษาต่องานของศูนย์ การจัดระบบงานบริการและขั้นตอนในการดำเนินงาน รวมถึงการจัดและนำสื่อกิจกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน การสร้างชุดการสอน การสร้างสถานการณ์จำลอง นาฎการ การจัดนิทรรศการ การศึกษาแหล่งชมชน การจัดการนอกสถานที่ มีการศึกษานอกสถานที่