การนำความรู้ที่ได้ศึกษา มาสร้างโครงงานด้านสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ที่ได้มา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ในการพัฒนาโครงงาน และมีการนำไปทดลองใช้และประเมินผลการใช้