วิธีการและเทคนิคเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความทนทาน ความแข็งแรง ความอ่อนตัว กำลัง ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความสมดุลของร่างกาย และการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เพื่อให้เหมาะกับกีฬาแต่ละประเภท รวมถึงการเป็นผู้ฝึกกีฬา