สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษามาปรับปรุงและแก้ไขสภาพที่เป็นปัญหา

Various problems in educational innovation and technology and discussion of solutions to the problems.