หลักการการจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน การพยากรณ์ ระบบการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนทรัพยากรและกำลังการผลิต การจัดตารางการผลิต การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิตแบบลีน ทฤษฎีข้อจำกัด