ประเภทการท่องเที่ยว ประเภทและองค์ประกอบของรายการนำเที่ยว การวางแผนการขนส่งและ โลจิสติกส์ การสำรวจเส้นทางเพื่อกำหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำรายการนำเที่ยว การวางแผนงบประมาณดำเนินการและผลกำไรทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขาย การจัดการความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวระหว่างการนำเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคอันอาจเกิดขึ้นและความสัมพันธ์ของกฎหมายกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

TYPES OF TOURISM; TYPES AND ELEMENTS OF ITINERARY; TRANSPORTATION AND LOGISTIC PLANNING; EXPLORATION OF TOURISM ROUTES; TOUR OPERATING PROGRAMMES; BUDGET AND PROFIT PLANNING; MARKETING AND SALES STRATEGIC PLANNING; RISK MANAGEMENT; TOURIST SAFETY AND SECURITY; UNEXPECTED PROBLEMS AND OBSTACLES; RELATIONSHIP OF LAWS TO DOMESTIC AND INTERNATIONAL TOURISM.