ทฤษฎี รูปแบบ และกลยุทธ์ การพัฒนา แนวคิด หลักการ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ออกแบบ พัฒนา และประเมิน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นได้