กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้านม การพัฒนาต่อมน้ำนม กลไลการสังเคราะห์ การหลั่งน้ำนม การควบคุมโดยระบบประสาทและฮอร์โมนและสุขศาสตร์การรีดนม การจัดการสุขภาพ และผลผลิตของฝูงสัตว์ให้นม เต้านมอักเสบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและควบคุมเต้านมอักเสบ เครื่องรีดนม องค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาในองค์ประกอบของน้ำนม และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำนม การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้นม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม กรรมวิธีการแปรรูปน้ำนม การควบคุมคุณภาพน้ำนม มาตรฐานน้ำนมดิบและแปรรูปนม

               ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF MAMMARY GLAND OF DAIRY ANIMALS. DEVELOPMENT OF MAMMARY GLAND. MECHANISM OF MILK SYNTHESIS AND SECRETION. NEURONAL AND HORMONAL CONTROLS. MILK LET DOWN AND MILKING HYGIENE. HERD HEALTH AND PRODUCTION MANAGEMENT OF DAIRY ANIMALS. MASTITIS AND RELATED FACTORS. PREVENTION AND CONTROL OF MASTITIS. MILKING MACHINE. PHYSICAL, CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL COMPOSITIONS OF RAW MILK. CONSTITUENTS OF MILK AND FACTORS AFFECTING MILK QUALITY. IMPROVING EFFIECIENCY OF LACTATION AND IN RELATED TECHNOLOGIES RELATED TO MILK PRODUCTS. MILK PROCESSING. QUALITY CONTROL OF MILK. STANDARDS ON RAW MILK AND PROCESSED MILK.