องค์ประกอบพื้นฐานภายในเซลล์ คุณสมบัติและหน้าที่ขององค์ประกอบเซลล์ วิธีการศึกษาทางด้านชีวเคมี การควบคุมกิจกรรมในระดับเซลล์ การขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ หลักการเบื้องต้นทางชีววิทยาระดับโมเลกุล โครงสร้างและการทำงานของยีนและโครโมโซม การควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ในทางเภสัชศาสตร์