บทบาทของเทคโนโลยีพื้นฐานในการฟักไข่ ห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน กำเนิดไข่ฟัก ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกเพศเมียและสัตว์ปีกเพศผู้ การสร้างไข่ การเจริญของคัพภะและพัฒนาของสัตว์ปีก การคัดเลือกและจัดการไข่ฟัก การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การขนส่งและเก็บรักษาไข่ฟัก หลักและการปฏิบัติในการฟักและการจัดการเข้าฟักไข่ไก่ หลักและการปฏิบัติในการฟักและการจัดการเข้าฟักไข่เป็ด การจัดการลูกสัตว์ปีกเกิดใหม่และคัดเพศ การวิเคราะห์ปัญหาในการฟัก มีการศึกษานอกสถานที่

ROLES OF BASIC TECHNOLOGY IN HATCHERY AND INCUBATION PROCESS. PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN. ORIGIN OF HATCHING EGGS. BREEDER REPRODUCTIVE SYSTEM. EGG PRODUCTION. EMBRYO GROWTH AND DEVELOPMENT. SELECTION AND MANAGEMENT OF HATCHING EGGS. CLEANING AND TREATMENT. LOGISTIC AND EGGS STORAGE MANAGEMENT. CHICKEN HATCHING AND INCUBATION MANAGEMENT. DUCK HATCHING AND INCUBATION MANAGEMENT. NEW BORN MANAGEMENT AND SEXING. HATCHABILITY PROBLEM ANALYSIS. FIELD TRIPS REQUIRED.