แนวคิดการบำรุงรักษา หลักการทำงาน วิธีใช้ การพิจารณาเลือกใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเหมาะสมการใช้ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา และการฝึกประสบการณ์การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

Concept of operation and maintenance, principles of using operation, consider a use appropriate and maintenance audio–visual equipment , using operation and maintenance of audio–visual equipment and practices for experience in educational technology services.