การฝึกกายและจิตด้วยโยคะ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สมาธิ ระบบหายใจไหลเวียนเลือด สมดุลร่างกาย ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวการประยุกต์ใช้โยคะเพื่อการบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันหลักการ ทฤษฎี ในการสอนโยคะ ภาวการณ์เป็นผู้นำการฝึกร่างกายและจิตด้วยโยคะ ตลอดจนการพัฒนาเป็นผู้สอนโยคะ

Body and mind yoga training to enhance body, mind, concentration, respiratory and circulatory systems, physical balance, flexibility, strength of core body muscles; application of yoga to relieve fatigue from work or activities in daily life; principles and theories for yoga teaching as well as a yoga instructor development.