ปฏิบัติการการวิเคราะห์ยาเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และเภสัชภัณฑ์ตามตำรายา โดยวิธี วิเคราะห์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 564 302 เภสัชวิเคราะห์ 1 เน้นการวิเคราะห์ ข้อมูลและแปรผลทางเภสัชศาสตร์