การค้นพบยา บูรณาการเคมีทางยากับเภสัชพลศาสตร์/เภสัชจลนพลศาสตร์เพื่อการบริหารยาอย่างมีประสิทธิผลในผู้ป่วย เน้นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยา ฤทธิ์และพิษของยา และอาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา

Drug discovery; integration of medicinal chemistry with pharmacodynamics/pharmacokinetics to achieve effectiveness of drug administration in patients, with emphasis on structure-activity relationship of drugs, drug action and toxicity, and adverse drug reaction.