ความหมายและขอบข่ายของกิจกรรมทางกาย องค์ประกอบของสุขภาวะ พระราชบัญญัติสุขภาพและสุขภาวะ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้กิจกรรม ทางกาย

Definition and scope of physical activities, elements of wellness, Health and Wellness Act; guidelines for enhancing wellness, and wellness factors enhancing through physical activities.