หลักการฝึกด้วยน้ำหนัก รูปแบบและเทคนิคการฝึกด้วยน้ำหนัก การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในการฝึกด้วยน้ำหนัก การจัดโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนัก ปฏิบัติการด้านการฝึกด้วยน้ำหนัก

Principles of weight training, pattern and techniques of weight training, application of anatomy and physiology in weight training, programming of weight training, weight training practice.