ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติ ประโยชน์ ทักษะเบื้องต้นและวิธีการสอน การมีคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี ระเบียบวินัยรวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาบาสเกตบอล

General knowledge of basketball history, benefits, basic skills, and teaching methods; virtue and ethics of good players and spectators; basketball regulations, rules, and etiquette.