ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ โครงสร้างและหน้าที่ กลไกการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติการของระบบต่าง ๆ ในร่างกายในสภาวะปกติ ได้แก่ ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบประสาท รวมถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง