ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติ ประโยชน์ ทักษะเบื้องต้นและวิธีการสอน การมีคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี ระเบียบวินัยรวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬามวยไทย