ความแตกต่างของพันธุกรรมในแต่ละบุคคลที่มีต่อความไวของการเกิดโรคและการตอบสนองต่อยา ผลไม่พึงประสงค์จากยา และการเกิดพิษของยา เพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและออกแบบยา โดยมุ่งเน้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพเฉพาะบุคคล