หลักการทฤษฎีการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง วิธีการออกแบบบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับการประเมินผลการเรียนอีเลิร์นนิง และการสร้างและการประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิง