การศึกษาโครงสร้างทางเคมี หมู่ฟังก์ชัน ความไวปฏิกิริยา และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยาหรือสารเคมีที่มีผลต่อเภสัชวิเคราะห์ การสังเคราะห์ยา และบูรณาการความรู้ทางเภสัชเคมี เพื่อใช้ในงานเภสัชกรรม