การศึกษาโครงสร้างทางเคมี หมู่ฟังก์ชัน ความไวปฏิกิริยา และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยาหรือสารเคมีที่มีผลต่อเภสัชวิเคราะห์ การสังเคราะห์ยา และบูรณาการความรู้ทางเภสัชเคมี เพื่อใช้ในงานเภสัชกรรม

Study on chemical structures, functional groups, reactivity and physicochemical properties of drugs and chemicals affecting pharmaceutical analysis; drug synthesis; and integration of pharmaceutical chemistry knowledge in pharmacy.